Stadgar för föreningen VänRankan antagna vid konstituerande möte 2003 01 23

§1. Namn
Föreningens namn är VänRankan

§2. Ändamål
Föreningen är en sammanslutning av personer som är/har varit anställda inom Rank Xerox eller Xerox i Sverige och har till uppgift att genom olika aktiviteter hålla kontakten levande för varje individ.

§3. Medlemskap
Medlemskap medges för den som är/har varit anställd vid Rank Xerox eller Xerox i Sverige och som erlagt fastställd avgift.

§4. Årsavgift
Årsavgiftens storlek för nästkommande kalenderår fastställs av årsmötet

§5. Firmateckning, räkenskapsår, årsberättelse
Föreningens räkenskapsår skall omfatta kalenderår. Styrelsen utser inom sig firmatecknare. Senast 14 dagar före årsmötet skall styrelsen överlämna räkenskaperna och årsberättelse till föreningens revisorer.

§6. Styrelsens sammansättning, beslutsförhet
Föreningens styrelse skall utses av årsmötet och skall bestå av ordförande samt sex andra ledamöter.
Ordföranden väljs separat för en tid av ett år medan styrelsen i övrigt konstituerar sig själv. Två ledamöter väljs på två år, fyra ledamöter väljs på ett år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

§7. Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm

§8. Ersättningsval
Normalt skall ersättningsval ske på årsmötet. Skulle ordföranden avgått under året eller om fyllnadsval av annan anledning påfordras skall detta ske vid extra sammankallad årsstämma.

§9. Åligganden
Styrelsen företräder föreningen samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden angående vilka beslut ej skall fattas av föreningsstämmor eller bestämmelser som framgår av dess stadgar.


Det åligger styrelsen att:
· verkställa av årsmötet fattade beslut
· handha föreningens ekonomi och därutöver låta föra räkenskaper
· till årsmötet avge årsredovisning för senast gångna räkenskapsåret
· kalla till årsmöte och övriga sammanträden
· i övrigt tillvarata föreningens intressen

§10. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utser årsmötet två revisorer och en ersättare för tiden till och med nästa årsmöte. Revisorerna skall varje år till årsmötet avge berättelse över sin granskning.
(Borttaget efter årsmötesbeslut 2017)

§11. Valberedning
Val enligt paragraf 6, 8 och 10 skall förberedas av en valberedning bestående av tre ledamöter. Till ledamot skall ej väljas styrelseledamot, revisor eller ersättare.
Valberedningens ledamöter väljes årligen av årsmötet och utser inom sig sammankallande.

§12. Årsstämma och extra stämma
Årligen på dag och plats som styrelsen bestämmer hålls föreningens årsmöte. Extramöte skall hållas om styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller minst 10 av föreningens medlemmar med angivande av anledning begär extra möte.

Kallelse till stämmor sker i brev/mail till samtliga ledamöter senast 14 dagar före stämman.

§13. Dagordning vid årsmöte:

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om huruvida årsmötet blivit behörigen sammankallat
7. Fastställande av dagordning
8. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för samma tid
10. Fastställande av balansräkning samt beslut om redovisat resultat
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
12. Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande verksamhetsår.
13. Val av styrelse enligt §6
a. ordförande för ett år
b. två ledamöter för två år
c. fyra ledamöter för ett år
d. eventuella fyllnadsval
14. Val av två revisorer och en revisorsersättare (Borttaget efter årsmötesbeslut 2017)
15. Val av valberedning, tre ledamöter
16. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild ledamot föreslagit
17. Avslutning

Ärende som ej varit upptaget på föredragningslistan, må ej företas till avgörande på årsmötet. Motioner och övriga ärenden till årsmötet skall vara ingivna senast den 31 mars.

§14. Rösträtt vid sammanträde
Vid föreningens sammanträden äger varje personligen närvarande medlem en röst. Röstningen sker öppet, såvida ej annat för visst fall bestämmes. Alla beslut fattas med enkel majoritet utom i de fall som nämns i §15 och §16.

§15. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid ordinarie årsmöte. För beslut om ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna röstar för förslaget.
Fråga om ändring av stadgarna skall anmälas i kallelsen till årsmötet

§16. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid ordinarie årsmöte och är giltigt om minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande röstberättigade medlemmarna biträder förslaget. Stämma som upplöser föreningen beslutar även om dispositionen av dess tillgångar. Fråga om upplösning av föreningen skall anmälas i kallelsen till årsmötet.


VänRankan - en sammanslutning av personer som varit/är anställda inom Rank Xerox/Xerox. .
VänRankans uppgift är att genom olika aktiviteter hålla kontakten levande

Startsida - Om VänRankan - Stadgar - Protokoll Årsmöte 2008 - Registerhållare - Några bilder från festen 2001 - Från vårfesten 2005

Denna sida reviderades senast 2021-08-19 10:51