Protokoll årsmöte VänRankan
6 maj 2004

 

1. Jan Eckert öppnade mötet och hälsade samtliga deltagare välkomna.
2. Till ordförande för mötet valdes Jan Eckert.
3. Till sekreterare valdes Marianne Sandström.

4. Till justeringsmän valdes Carl G. Vernersson och Sonny Hellberg.
5. Röstlängden fastställdes. I mötet deltog 11 röstberättigade medlemmar.
6. Mötets behöriga sammankallande godkändes.

7. Dagordningen fastställdes.
8. Styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret godkändes.
9. Revisorernas berättelse för senaste verksamhetsåret godkändes.

10. Årsmötet beslutade att överföra resultatet för 2003 till nästkommande år.
11. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning godkändes.
12. Beslutades att årsavgiften för år 2005 skall vara oförändrad, dvs 60:--.

13. Val av styrelse:
• Till ordförande för ett år valdes Jan Eckert (omval)
• Till ledamöter för ett år valdes Freddie Larsson, Lotta Kjellnäs, Anders
Selander och Per Mandell (samtliga omval)
14. Till revisor valdes Magnus Lind (sammankallande) och Stig Schale. Till
revisorsersättare valdes Peter Stenberg (samtliga omval).
15. Till valberedning valdes Kjell Dufvenberg (sammankallande), EvaBritt
Ahlkvist och Anders Reistam (samtliga omval).

16. Följande ärenden har inkommit från enskilda medlemmar för behandling på årsmötet
1. Hur används medlemsavgiften?
2. Önskemål om feedback på inbetald avgift, t.ex. medlemskort
3. Önskemål/fråga om en medlemsbulletin
4. Förslag om höstfest i stället för vårfest
Årsmötet uppdrog åt styrelsen att gå ut till medlemmarna med information om hur avgiften används samt komma med konkreta förslag vad avser medlemskort och medlemsbulletin.
Årsmötet beslutade att behålla vårfesten vartannat år i samband med årsmöte.

17. Årsmötet beslutade vidare att hänskjuta till styrelsen att arbeta fram ett
programförslag för VänRankan – vad är föreningens huvuduppgifter för den
närmaste tiden och hur skall kontakterna mellan medlemmarna bibehållas/utvecklas
på bästa sätt.
18. Ordföranden avslutade mötet.

………………………………. ………………………………
Jan Eckert Marianne Sandström
ordförande sekreterare

Justeras: Justeras:
……………………………… ………………………………
Carl G. Vernersson Sonny Hellberg

VänRankan - en sammanslutning av personer som varit/är anställda inom Rank Xerox/Xerox. .
VänRankans uppgift är att genom olika aktiviteter hålla kontakten levande

Startsida - Om VänRankan - Stadgar - -Prot Årsmöte 2004 - Protokoll Årsmöte 2005 - Protokoll Årsmöte 2006 - Registerhållare - Några bilder från festen 2001 - Från vårfesten 2005

Denna sida reviderades senast 2007-03-01 15:45